Drie scholen op de Thij in één locatie of in één gebouw?

Drie scholen op de Thij in één locatie of in één gebouw?

Nieuws van de gemeente Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal laat onderzoeken of het haalbaar is de 3 scholen op de Thij in één locatie of in één gebouw onder te brengen.

In het integraal huisvestingplan staat dat de scholen De Maten, De Wendakker en De Linde toe zijn aan nieuwbouw, Dat willen ze eerst doen met de scholen in De Essen (in 2026) en daarna komt De Thij aan de beurt. De besturen moeten natuurlijk eerst bekijken of ze wel als scholen bij elkaar passen en tot samenwerking kunnen komen.

Ze kijken naar de visie en samenwerking, ze kijken hoe dat dan ruimtelijk uitwerkt en dan natuurlijk nog de financiële haalbaarheid.

Dagblad Tubantia schreef bij dit nieuws als kop” Drie scholen in een wijk is te kostbaar” Dat is een dringend motief om het onderwijs anders te gaan inrichten in de wijk. Maar het onderwijs lekker dichtbij in de buurt was toch wel handig.

De gemeente wil in het tweede kwartaal 2024 het onderzoek afronden en dan moet ook duidelijk zijn of maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang er bij inpassen.

Als wijkredactie zullen we er nog de nodige aandacht aan geven. Bijv. waar zal dan  de nieuwbouw  gepland kunnen worden? Wat wordt de loopafstand van de kinderen?

Wat te doen met de huidige locaties? De Matenplek bijv. kunnen wel appartementen gebouwd worden. De plek van de kunstenaars is ook niet meer moeders mooiste en niet duurzaam daar zou dan ook naar moeten worden gekeken. Kunnen die ook een kwaliteitsplek krijgen?  Moet er hoogbouw komen op deze plek?

De wendakker en De Linde als locatie is groot genoeg voor nieuwbouw? Of toch maar liever in de buurt van het Thijcollege dan kan een deel van de ruimte die daar teveel is er bij betrokken worden? Of een plek in het sociale hart van de wijk bij het winkelcentrum ?

Het lijkt ons zeer wenselijk dat vanuit de bewoners van de wijk nu al meegedacht wordt over deze plannen? We zijn benieuwd of de bewoners direct al de kans krijgen om mee te denken.

redactie@wijkdethij.nl

Gemeente en scholen onderzoeken mogelijkheden onderwijshuisvesting en samenwerking in De Thij.

Gemeente Oldenzaal heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende opties voor onderwijshuisvesting van basisscholen in de wijken De Thij en De Essen. Schoolbesturen Consent en KONOT verkennen gelijktijdig de mogelijkheden voor samenwerking tussen De Maten, De Wendakker en De Linde in De Thij en tussen De Esch en De Linde in De Essen.De Linde (locatie De Essen) en De Esch staan als eerste op de planning (2026). De basisscholen in De Thij, te weten De Linde (locatie De Thij), De Maten en De Wendakker volgen in de 4 jaar daarna.

In het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs van gemeente Oldenzaal staat dat de basisscholen in De Essen en De Thij de komende jaren toe zijn aan nieuwbouw.

Scholen verkennen samenwerking

Het haalbaarheidsonderzoek gaat in op 3 pijlers: (1) visie en samenwerking, (2) ruimtelijke uitwerking en (3) financiële haalbaarheid. Inmiddels hebben één-op-één gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, de schoolbesturen en –directies en met kinderopvangorganisaties. Hierin is gesproken over ieders visie op onderwijs en de wensen en mogelijkheden tot samenwerking rond en tussen scholen en kinderopvang. Beide schoolbesturen hebben de wens uitgesproken samen de mogelijkheden voor daadwerkelijke samenwerking verder te verkennen. Half januari vindt, tijdens bijeenkomsten over de veerkracht van de verschillende Oldenzaalse wijken van WBO en gemeente Oldenzaal, een uitgebreider gesprek met de verschillende maatschappelijke organisaties in Oldenzaal plaats. Daarnaast wordt in het onderzoek gekeken naar de financiële haalbaarheid van de scenario’s.

Scenario’s voor onderwijshuisvesting ontwikkelen en onderzoeken

Het onderzoek leidt uiteindelijk tot verschillende scenario’s voor onderwijshuisvesting van basisscholen in de wijken De Thij en De Essen. Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek afgerond in het tweede kwartaal van 2024. Vervolgens neemt de gemeenteraad hierover een besluit.